Print

Shri Guru Arati Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjijaya gurudev dayanidhi dinana hitakari
svami bhaktana hitakari
jaya jaya moha vinashaka(2x) bhava bandhana hari
om jaya jaya jaya gurudev

brahma vishnu sada shiva guru murati pyari, svami guru...
veda purana bakhanata(2x) guru mahima bhari, om...

japa tapa tiratha sanyama dana bibidha dijai, svami dana...
guru(prabhu) bina jnana na hove(2x) koti jatana kijai, om...

maya moha nadi jala jiva bahe sare, svami jiva...
nama jahaja bitha kara(2x) guru pala me tare, om...

kama krodha mada matsara chora bare bhare, svami chora...
jnana kharga de kara me(2x) guru saba sanhare, om...

nana pantha jagate me nija nija guna gavai, svami nija...
sabaka sara batakar(2x) guru maraga lavai, om...

pancha chora ke karana nama ko vana diyo, svami nama...
prema bhakti se sada(2x) bhava jala para kiyo, om...

guru charanamrita nirmala saba patakahari, svami saba...
bachana sunata tama nashai(2x) saba sanshayahari, om...

tana mana dhana saba arpana gur charana na kijai, svami prabhu charana...
brahmananda parama pada(2x) moksha gati lijai, om...

shri satgurudeva ki arati jo koi nara gavai, svami prema sahita gavai
bhava sagara se tarakara(2x) parama gati pavai, om...

jaya gurudev dayanidhi dinana hitakari, svami bhaktana hitakari
jaya jaya moha vinashaka(2x) bhava bandhana hari, om...