Print

Sivamanasapuja Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjiratnaih kalpitam-asanam hima-jalaih snanam ca divyambaram
nana-ratna-vibhusitam mrgamadamodankitam candanam
jatI-campaka-bilva-patra-racitam puspam ca dhupam tatha
dipam deva dayanidhe pasupate hrt-kalpitam grhyatam

sauvarne nava-ratna-khanda-racite patre ghrtam payasam
bhaksayam panca-vidham payodadhi-yutam rambhaphalam panakam sakanam-ayutam jalam rucikaram karpura-khandojjvalam
tambulam manasa maya viracitam bhaktya prabho svikuru

chatram camarayor-yugam vyajanakam cadarsakam nirmalam
vina-bheri-mrdanga-kahalakala gitam ca nrtyam tatha
sastangam pranatih stutir-bahuvidha hyetat-samastam maya sankalpena samarpitam tava vibho pujam grhana prabho

atma tvam girija-matih saha-carah pranah sariram grham
puja te visayopabhoga-racana nidra samadhi-sthitih
sancarah padayoh pradaksina-vidhih stotrani sarvam giro
yadyat-karma karomi tat-tad-akhilam sambho tavaradhanam

kara-carana-krtam va-kayajam karmajam va
sravana-nayanajam va manasam vaparadham
vihitam-avihihm va sarva metat-ksamasva
jaya jaya jaya karunabdhe sri mahadeva sambho