Print

Sri Durga Chalisa Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajji(1) namo namo durge sukha karani
namo namo ambe duhkha harani

(2) nirankara hai jyoti tumhari
tihu loka phaili ujiyari

(3) sasi lalata mukha mahabisala
netra lala bhrkuti vikarala.

(4) rupa matu kau adhika suhavai
darasa karata jana ati sukha pava

(5) tuma sansara sakti laya kina
palana hetu anna dhana dina

(6) annapurna hu-i jaga pala
tuma hi adi sundari bala

(7) pralayakala saba nasana hari
tuma gauri siva sankara pyari

(8) siva jogi tumhare guna gavai
brahma-visnu tumhen nita dhyavai

(9) rupa sarasvati ko tuma dharyo
de subuddhi rsi munina ubaryo

(10) dharyo rupa narasimha ko amba
pragata bha-i phaRa ke khamba.

(11) raksa kari prahalada bacayau
hiranakusa ko svarga pathayau

(12) laksmi rupa dharo jaga mahi
sri narayana anga samahi

(13) ksirasindhu me karata vilasa
daya sindhu dijai mana asa

(14) hingalaja men tumahi bhavani
mahima amita na jata bakhani

(15) matangi dhhmavati mata
bhuvanesvan bagala sukhadata

(16) sri bhairavi tara jaga tarani
chinna bhala bhava duhkha nivarani

(17) kehari vahana soha bhavani
langur bira calata agavani

(18) kara me khappara khanga virajai
jako dekha kala dara bhajai

(19) sohal kara me astra trisula
jate uthata satru hiya sula

(20) naga koti me tumhi birajata
tihu loka me danka bajata

(21) sumbha nisumbha danava tuma mare
raktabija sankhana samhare

(22) mahisasur nrpa ati abhimani
jehi agha ra mahi akulani

(23) rupa karala kali ko dhara
sena sahita tuma tihi samhara

(24) pari bhira santana para jaba jaba
bha-i sahaya matu tuma taba taba

(25) amarapuri aru vasaba loka
tava mahima saba kahai asoka

(26) jvala me hai jtoti tumhari
tmhe sada jujai nana-nari

(27) prema bhakti se jo jasa gavai
duhkha daridra nikata nahi avai

(28) dhyaven tumhai jo nara mana la-i
janma-marana so chuti ja-i

(29) jogi sura-muni kahata pukari
yoga na ho-i bina sakti tumhari

(30) sankara acaraja tapa kino
kama, krodha jiti saba lino

(31) nisidina dhyana dharo sankara ko
kahu kala nahl sumirau tumako

(32) sakti rupa ko marama na payau
sakti ga-i taba mana pachitayau

(33) saranagata hu-i kirti bakhani
jaya jaya jaya jagadamba bhavani

(34) bhai prasanna adi jagadamba
da-I sakti nahi kina bilamba

(35) moko matu kasta ati ghero
tuma bina kauna hare duhkha mero

(36) asa trsna nipata satavai
ripu murakha mohi ati dara pavai

(37) satru nasa hije maharani
sumiro ikacitta tumhe bhavani

(38) krpa karo he matu dayala
rddhi siddhi dai karahu nihala

(39) jaba lagi ji-u dayaphala [a-u
tumharau jasa mai sada suna-u

(40) durga calisa jo ko-i gavai
saba sukha bhoga parama pada pavai

devidasa sarana nija jani
karahu krpa jagadamba bhavani