Print

Sri Durga Stutih Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjinamo devyai mahadevyai sivayai satatam namah

namah prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah sma tam
raudrayai namo nityayai gauryai dhatryai namo namah
jyotsnayai cendu-rupinyai sukhayai satatam namah
kalyanyai pranatam vrddhyai siddhyai kurmo namo namah
nairrtyai bhubhrtam laksmyai sarvanyai te namo namah
durgayai durgaparayai sarayai sarvakarinyai

khyatyai tathaiva krsnayai dhumrayai satatam namah

ati saumyati raudrayai notas-tasmyai namo namah
namo jagatpratistayai devyai krtyai namo namah
ya devI sarvabhutesu visnumayeti sabdita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu cetanet-yabhidhiyate
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devI sarvabhutesu buddhirupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devI sarvabhutesu nidra rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devI sarvabhutesu ksudharupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devl sarvabhutesu chaya rupena samsthita
namas-tasyai narnas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu sakti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu trsna rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu ksanti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu jati rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu lajja rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu santi rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu sraddha rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu kanti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sanvabhutesu laksmi rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu vrtti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu smrti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu daya rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu tusti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu matr rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
ya devi sarvabhutesu bhranti rupena samsthita
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah
indrayanam-adhistatri bhutanam cakhilesu ya
bhutesu satatam tasyai vyaptidevyai namo namah
citirupena ya krtsnam-etad-vyapya sthita jagat
namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah