Print

Sri Janaki Ki Jai (Morning) Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjibha-i pragata kumari bhumi bidari, janahitakari bhayahari

atulita chabi bhari munimana bari, janaka dulari sukumari

sundara sikmhasana tehi para asana, kota hutasana, dyutidhari
sira chara biraje sasi sanga saje, nija-nija kaje karadhari

sura siddha sujana hanahi nisana, caRe vimana samuda-i
barasahi bahuphula mangalamula, anukula siya guna ga-i

dekhahi saba thaRe locana gaRhe, sukha baRhe ura adhika-i

astuti muni karahi ananda bharahi, payana parahi harasa-i

rsi narada a-e nama suna-e suni sukha pa-e nrpagyani
sita asanama puranakama, saba sukha dhama guna khani

siya sana munira-i vinaya suna-i, samaya suha-i mrdubani
lalina tanu lijai carita sukijai, yaha sukha dijai nrparani

suni munivara bani siya musakani, lila thani sukhada-i
sovata janu jagi rovana lagi, nrpa baRa bhagi ura lai

dampati anuragehu prema sapagehu tehi sana lagehu mana la-i
astuti siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i

astutu siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i
astuti siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i

nija iccha makhabhumi te pragate bha-i siya aya
carita ki-e pavana parama vardharana moda nikaya