Print

Sri Kainchi Dham Ki Jai

Neeb Karori Baba MaharajjiSri Lak-smi Na-ra-yan Bhaga-van ki Jai

Sri A-yo-dhya-pa-ti Ra-ma-ji la-la ki Jai

Sri Pa-va-na-su-ta Ha-nu-mana ki Jai

Sri Uma pa-ti Ma-ha-dev ju ki Jai

Sri Ra-ma pati Ra-ma-chan-dra ju ki Jai


Sri Vrin-da-va-na Krish-na Ba-la-dau ju ki Jai

Sri Vin-dhya-va-si-ni Ja-ga-dam-be Mai-ya ki Jai

Sri Vais-na-vi Devi Mai-ya ki Jai

Sri San-ta-na ki Jai

Sri Ha-ri Bhak-tan ki Jai

Sri-gu-ru Go-vin-da Ma-ha-raj ki Jai

Sri Sri An-an-ta Ko-ti Ba-ba Niba Ka-rau-ri Maharaj ki Jai

San-ta-na Dharm ki Jai

Sri Man-ga-la Srin-gar ara-ti ki Jai (morning)

San-dhya say an Arati ki Jai (evening)

Jaya Jaya Sita Ram!

Also See: Salutations