Print

Sri Laksmininarayana Vandana Transliteration

 lakshmi narayan stutisakheti matva prasabham yaduktam,
he krsna! he yadava! he sakheti.


ajanata mahimanam tavedam,
maya pramadat pranayena vapi


tvameva mata ca pita tvameva,
tvameva bandhugca salcha tvameva

tvameva vidya dravinam tvameva,
tvameva sarvam mama deva deva


santakaram bhujaga-sayanam padmanabham suresam
visvadharam gagana-sadrgam meghavarnam subhangam


laksmi-kantam kamala-nayanam yogibhir-dhyana-gamyam
vande visnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham


acyutam kesavam ramanarayanam krsnam damodaram vasudevam harim sridharam madhavam gopika vallabham janah nayakam ramacandram
bhaje