Print

Shri Shivapanchakshara Stotram Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjinagendra-haraya trilochanaya
bhasmanga-ragaya mahesvaraya

nityaya suddhaya digambaraya
tasmai "na"-karaya namah sivaya [1]

madakini-salila-candana-carcitaya
nandisvara-pramatha-natha-mahesvaraya

mandara-puspa-bahu-puspa-supujitaya
tasmai "ma" karaya namah sivaya [2]

sivaya gauri-vadanabja-vrnda-suryaya
daksadhvara-nasakaya

sri nila-kanthaya vrsa-dhvajaya
tasmai "si" karaya namah sivaya [3]

vasistha-kumbhobhdava-gautamarya
munindra-devarcita-sekharaya

candrarka-vaisvanara-locanaya
tasmai "va" karaya namah sivaya [4]

yaksa-svrarupaya jatadharaya
pinaka-hastaya sanatanaya

divyaya devaya digambaraya
tasmai "ya" karaya namah sivaya [5]

pancaksaram idam punyam yah pathet-chiva-sannidhau
siva-loka-mavapnoti sivena saha modate [6]