sri avadhapuri nija dham kahiye, nikata saraju sri ganga hai
dasaratha nandana asura bhanjana, siyarama ji purana brahma hai
ragunatha ji purana brahma hai

sahita sita bhrata laksmana, dhanusadhari siyararn ji ha
citrakuta tapaloka kahiye, siyarama ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahrna hai

bhala tilaka bisala locana, ananda kari sitaramaji ha1
savari surata madhuri murati, siyarama ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahma hai

lankapuri chana mahi jaryo, agyakari sri hanuman ji hai
ravana maryo vibhisana taryo, siyarama ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahma hai

asta siddhi nava nidhi ke data, bhakti mukti varadayakam
yoga dhyana svarupa sundara, siyarama ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahma hai

brahma, sesa, mahesa, narada, koti athasi rsi muni devata
indradik sanakadi dhyave siyaram ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahma hai

ananta kala juga cari pragate, sapta dvipa nava khanda hai
adi anta madhya khoja dekhehu, siyarama ji purana brahma hai ragunatha ji purana brahma hai

cetana ho-i ksana mahi cete-u juga juga lila raci
siyaramaji karata siyaramaji dharata, siyaram ji purana brahma hai
ragunath ji purana brahma hai

sri ramaji astaka paRhata nisi-dina, ramaji dhama sidhavahi
sri gururam ananda avatar adbhuta, siyaramji purana brahma hai ragunath ji purana brahma hai


Recordings of these kirtans can be found at some of Maharaj-ji's ashrams & temples, or at retail stores in India and America.

neem karoli baba,maharaj-ji,maharajji,saint,yogi,hindu,practice,hanuman,sri