sri rama candra krpalu bhaju mana, harana bhava bhaya darunam;
navakanja-locana, kanjamukha, karakanja, pada, kanjarunam.
kandarpa aganita amita chabi, navanila-nirada sundaram;
patapita manahu taRita ruci suci, naumijanaka-sutavaram.
bhaju dinabandhu dinesa danava - daityavamsa - nikandanam;
raghunanda anandakanda kosalacanda dasaratha - nandanam.
sira mukuta kundala tilaka caru udara anga vibhusanam;
ajanubhuja sara - capa - dhara sangrama jita kharadusanam.
iti vadati tulasiidasa sankara - sesa - muni mana ranjanam;
mama hrdaya kanja nivasa kuru kamadi khala - dala - ganjanam.
jai janaka nandini jagata vandini, jana anandini sri janaki;
raghubira nayana cakora candini, sri vallabha priya prana h.
tava kanja pada makaranda sobhita, jogi jana - mana ali ki-e;
kari pana ginata na ana hiya, nivani sukha anata hi-e.
sukhkchani mangala jani jaRajiya, sarana mahi jo jah hai;
tava natha saba sukha satha kari, e-hi hatha rijhi bikata hai.
brahmadi siva sanakadi surapati adi nija mukha bhakhahl;
tava krpa nayana kataksa citavasa nisi abhilakhahi.
tanupaya tumahl bihaya jaRamati ana deva susevahl;
hata bhagya surataru tyaga, kari anuraga reRahi sevahl.
yaha asa raghuvara dasa ki sukharasi purana kiji-e,
nija carana kamala saneha janaka videhaja vara diji-e.
maharaja kari karuna vilokahu dehu yaha vara manga hu;
jehi joni janamahu karmabasa taha rama pada anuraga hu.
manu jahl race-u milihi so baru sahaja sundara savaro;
karuna nidhana sujana silu sanehu janata ravaro.
e-hi bhati gauri asisa suni siya sahita hiya harasi ali;
tulasi bhavanihi puji puni puni mudita mana mandira cali.

jami gauri anukula, siya hiya harasu na jahi kahi,
manjula manlgala mula, bama anga pharakana lage.

bolo siyavara ramacandra ki jaya bolo

Recordings of these kirtans can be found at some of Maharaj-ji's ashrams & temples, or at retail stores in India and America.

neem karoli baba,maharaj-ji,maharajji,saint,yogi,hindu,practice,hanuman,sri