Print

Sri Hanumata Stavana Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjipranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana

jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara
atulita bala dhamam hema sailabha deham
danuja vana krsanum jnaninam agraganyam
sakala guna nidhanam vanaranam adhisam
raghupati-priyabhaktam vatajatam namami
gospadikrta varisam masakikrta raksasam

 

ramayana mahamala ratnam vande nilatmajam
anjana nandanam viram janaki sokanasanam
kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram
ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah
adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam
manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham
vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye