Shri Hanumat Stavan Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiPranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana
Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara

Atulita bala dhamam hema sailabha deham
Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam
Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam
Raghupati-priyabhaktam vatajatam namami

Gospadikrta varisam masakikrta raksasam
Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja

Anjana nandanam viram janaki sokanasanam
Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram

Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah
Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam

Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham
Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye

Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham
Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam

Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim
Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam

Listen to Sri Hanumata Stavana