Dohavali Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiMo sama dina na dina hita, tuma samana raghubira
Asa vicari raghubansa mani, harahu visama bhava bhlra

Kamihi nari piyari jimi, lobhihi priya jimi dama
Timi raghunatha nirantara, priya lagahu mohi rama

Pranatapala raghubansa mani, karuna sindhu kharari
Ga-e sarana prabhu rakhi hai, saba aparadha bisari

Shravana sujasa suni aya-u, prabhu bhanjana bhava bhira
Trahi trahi arati harana, sarana sukhada raghubira

Aratha na dharama na kama ruci, gati na caha-u niravana
Janama janama rati rama pada, yaha varadana na ana

Bara bara vara magahu, harasa dehu sriranga
Pada saroja anapayam, bhagati sada satsanga

Barani umapati rama guna, harasi gaye kailasa
Taba prabhu kapinha diva-e, saba bidhi sukhaprada basa

 

Eka manda mai moha basa, kutila hrdaya agyana
Puni prabhu mohi bisare-u, dinabandhu bhagavana

Binati kari muni na-i siru, kaha kara jori bahori
Carana saroruha nath jani, kabahu tajai mati mori

Nahi vidya nahl bahubala, nahi kharacana ko dama
Mose patita apanga ki, tuma pati rakho rama

Eku chatra mukuta mani, saba baranani para jo-u
Tulasi raghuvara nama ke barana birajata do-u

Koti kalpa kasi base, mathura kalpa hajara
Eka nimisa saraju base, tule na tulasIdasa

Ram nagariya ram ki, base saraju ke tira
Atala raja maharaja ko cauki hanumata bira

Kaha kahau chabi aja ki, bhale biraje natha
Tulasi mastaka taba navai, dhanusa bana le-u hatha

Kita murala kita candrika, kita gupiyana ke satha
Apane jana ke karane, sri krsna bhaye raghunatha

Avadha dhama dhamadipati, avatarana pati rama
Sakala siddhi pati janaki, dasana pati hanumana

Kara gahi dhanusa carha-iye, cakita bha-e saba bhupa
Magana bha-i sri janaki, dekhi ram chabi rupa

Rama bama disi janaki lakhana dahini ora
Dhyana sakala kalyanamaya, surataru tulasi tora

Nila saroruha nilamani, nila niradhara syama
Lajahi tanu sobha nirakhi, koti koti sata kama

Guru murati mukha candrama, sevaka nayana cakora
Asta prahara nirakhata rahu, sri guru caranana ki ora

Calo sakhi vaha ja-i-e, jaha base brajaraja
Goras becata hari mile, ek pantha do kaja

Braja caurasi kosa me, cara dhama nija dhama
Vrndavana aru madhupuri, barasano nandagrama

Vrndavana so vana nahi, nandagrama so grama
Vansivata so vata nahl, sri ramakrsna so nama

Vrndavana ki gaila me mukti paRi bilakhaya
Mukti kahai gopala so, meri mukti bataya

Pari raho ja gaila me, sadhu santa cali jaya
Uri uri raja mastaka paRai sahaja mukti ho-i jaya

Radhe tuma bara bhagini, kauna tapasya kinha
Tina loka tarana tarana so tere adhina

Ramajharoke baithi ke, sabaka mujara leya
Jaki jaisi cakari, tako taison deya

Ajagara kare na cakari, panchi karai na kama
Dasa maluka kaha gaye, sabake data rama

Tulasi birava baga me sicata he kumhalaya
Rama bharose jo rahe, parvata para hari aya

Ramnam mani dipa dharu, jiha dehari dvara
Tulasi bhitara baherihi, jau cahasi ujiyara

Asa prabhu dinabandhu hari, karana rahita dayalu
Tulsidasa satha tahi bhaju, chaRi karata janjalu

Rama nama ke alasi, bhojana ko taiyara
Tulasi aise jiva ko bara bara dhikkara

Eka ghari adhi ghari, adhi me puni adha
Tulasi sangata sadhu ki kate koti aparadha

Listen to Dohavali