Dvadasajyotirlingani Sanskrit

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम I
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्  II

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्  I
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने  II

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे  I
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये  II

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः   I
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति   II