Dvadasajyotirlingani Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjisaurastre somanatham ca srisaile mallikarjunam
ujjayinyam mahakalam-onkaram-amalesvaram

paralyam vaidyanatham ca dakinyam bhima-sankaram
setubandhe tu ramesam nagesam daruka-vane

varanasyam tu visvesam tryambakam gautami-tate
himalaye tu kedaram ghusmesam ca sivalaye

etani jyotirlingani sayam prath pathen-narah
sapta-janma-krtam papam smaranena vinasyati

Listen to Dvadashajyotirlingani