Narayani Stuti Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiDevi prapannarti-hare prasida
Prasida matar-jagato khilasya
Prasida visvesvari pahi visvam
Tvamisvari devi caracarasya

Adhara-bhuta jagatas-tvam-eka
Mahi-svarupena yatah sthitasi
Apam svarupa sthitaya tvayaita
Dapyayate krtsnam-alanghya-virye

Tvam vaisnavi saktir-ananta-virya
Visvasya bijam paramasi maya
Sarnmohitam devi samasta-metat
Tvam vai prasanna bhuvi mukti-hetuh

Vidyah samastas-tava devi bhedah
Striyah samastah sakala jagatsu
Tvayaikaya purita-mambayaitat
Ka te stutih stavyapara paroktih

Sarva-bhuta yada devi svarga mukti pradayini
Tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah

Sarvasya buddhi-rupena janasya hrdi samsthite
Svargapavargade devi naraya, ni namostute

Kalakasthadirupena parinama-pradayini
Visvasyoparatau saktyai narayaoi namo stute

Sarva-mangala-mangalye sive sarvartha-sadhike
Saranye tryambake gauri narayani namo stute

Srsti-sthiti-vinasanam sakti bhute sanatani
Gunasraye gunamaye narayani namo stute

Sharanagata-dinarta-paritrana-parayane
Sarvasvarti-hare devi narayani namo stute

Hansa-yukta-vimana-sthe brahmam rupa-dharini
Kausambhah ksarike devi narayani namo stute

Trisula-candrahi-dhare maha-vrsabha-vahini
Mahesvari-svarupena narayani namo stute

Mayura-kukkuta-vrte maha-sakti-dhare naghe
Kaumari rupa-samsthane narayani namo stute

Sankha-cakra-gadasarnga-grhita-paramayudhe
Prasida vaisnavi-rupe narayani namo stute

Grhitogra-mahacakre danstroddhrta-vasundhare
V
araha-rupini sive narayani namo stute

Nrsimha rupenogrena hantum daityan krtodyame
T
railokya-trana-sahite narayani namo stute

Kiritini mahavajre sahasra-nayanojjvale
Vrtra-prana-hare caindri narayani namo stute

Shiva duti-svarupena hata-daitya-mahabale
Ghora-rupe maharave narayani namo stute

Danstra-karala-vadane siromala-vibhusane
Chamunde munda-mathane narayani namo stute

Laksmi lajje mahavidye sraddhe pusti-svradhe dhruve
Maharatri maha vidye narayani namo stute

Medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi
Niyate tvam prasidese narayani namo stute

Sarvasvarupe sarvese sarva sakti samanvite
Bhayebhyas-trahi no devi durge devi namo stute

Etat-te vadanam saumyam locana-traya-bhusitam
P
atu nah sarvabhlrtibhyah. katyayani namo stute

Jvala-karalam-atyugram-asesasura-sudanam
Trisulam patu no bhiter-bhadra-kali namo stute

Hinasti daitya-tejamsi svanenapurya ya jagat
Sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva

Asurasrgvasapanka-carcitas-te karojjvalah
Shubhaya khadgo bhavatu candike tvam nata vayam

Rogan-asesan-apahansi tusta
Rushta tu kaman sakalan-abhistan

Tvam-asritanam na vipan-naranam
Tvam-asrita hyasrayatam prayanti

Listen to Narayani Stuti