Shri Ram Vandana Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiApadamapaharttaram
Dataram sarvasampadam
Lokabhiramam shriramam
Bhuyo-bhuyo namamyaham

Ramaya ramabhadraya
Ramachandraya manase
Raghunathaya nathaya
Sitayah pataye namah

Nilambujashyamalakomalangam
Sitasamaropitavamabhagam
Panau mahasayaka charu chapam
Namami ramam raghuvanshanatham

Bhavabdhipotam bharatagrajamtam
Bhaktapriyam bhanukula pradipam
Bhutadinatham bhuvanadhipatyam
Bhajami ramam bhavaroga vaidyam

Lokabhiramam ranarangadhiram
Rajivanetram raghuvanshanatham
Karunyarupam karunakaram tam
Shri ramachandram sharanam prapadye

Listen to Shri Ram Vandana