Shri Rama Vandana Sanskrit

आपदामपहरत्ताराम दातारं सर्वसम्पदाम् I
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यमहम् II

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे I
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः II

 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतसमारोपतिवामभागम I

पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रगुवंशनाथम् II

भवाब्धिपोतं भारताग्रजंतं भक्तप्रियं भानुकुल प्रदीपम्  I
भूतादिनाथं भुवनाधिपत्यम् भजामि रामं भवरोग वैद्यम्  II

लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम  I
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम् शरणं प्रपद्ये  II