Shivamanasapuja Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiRatnaih kalpitam-asanam hima-jalaih
Snanam ca divyambaram
Nana-ratna-vibhusitam mrgamada
Modankitam candanam
JatI-campaka-bilva-patra-racitam
Pushpam ca dhupam tatha
Dipam deva dayanidhe pasupate
Hrt-kalpitam grhyatam

Sauvarne nava-ratna-khanda-racite
Patre ghrtam payasam
Bhaksayam panca-vidham payodadhi-yutam
Rambhaphalam panakam
Shakanam-ayutam jalam rucikaram
Karpura-khandojjvalam
Tambulam manasa maya viracitam
Bhaktya prabho svikuru

 

Chatram camarayor-yugam vyajanakam
Chadarsakam nirmalam
Vina-bheri-mrdanga-kahalakala
Gitam ca nrtyam tatha
Sastangam pranatih stutir-bahuvidha
Hyetat-samastam maya
Sankalpena samarpitam tava vibho
Pujam grhanam prabho

Atma tvam girija-matih saha-carah
Pranah sariram grham
Puja te visayopabhoga-racana
Nidra samadhi-sthitih
Sancarah padayoh pradaksina-vidhih
Stotrani sarvam giro
Yadyat-karma karomi tat-tad-akhilam
Shambho tavaradhanam

Kara-carana-krtam va-kayajam karmajam va
Sravana-nayanajam va manasam vaparadham
Vihitam-avihihm va sarva metat-ksamasva
Jaya jaya jaya karunabdhe sri mahadeva sambho

Listen to Shivamanasapuja