Shri Durga Stutih Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiNamo devyai mahadevyai sivayai satatam namah
Namah prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah sma tam

Raudrayai namo nityayai gauryai dhatryai namo namah
Jyotsnayai cendu-rupinyai sukhayai satatam namah

Kalyanyai pranatam vrddhyai siddhyai kurmo namo namah
Nairrtyai bhubhrtam laksmyai sarvanyai te namo namah

Durgayai durgaparayai sarayai sarvakarinyai
Khyatyai tathaiva krsnayai dhumrayai satatam namah

Ati saumyati raudrayai notas-tasmyai namo namah
Namo jagatpratistayai devyai krtyai namo namah

Ya devI sarvabhutesu visnumayeti sabdita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu cetanet-yabhidhiyate
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devI sarvabhutesu buddhirupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devI sarvabhutesu nidra rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devI sarvabhutesu ksudharupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devl sarvabhutesu chaya rupena samsthita
Namas-tasyai narnas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu sakti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu trsna rupena samsthita
N
amas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu ksanti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu jati rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu lajja rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu santi rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu sraddha rupena samsthita
Ramas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu kanti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sanvabhutesu laksmi rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu vrtti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu smrti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu daya rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu tusti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu matr rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Ya devi sarvabhutesu bhranti rupena samsthita
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Indrayanam-adhistatri bhutanam cakhilesu ya
Bhutesu satatam tasyai vyaptidevyai namo namah

Citirupena ya krtsnam-etad-vyapya sthita jagat
Namas-tasyai namas-tasyai namas-tasyai namo namah

Listen to Sri Durga Stuti