Shri Janaki ji ki Stuti (Morning) Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiBha-i pragata kumari bhumi bidari, janahitakari bhayahari
Atulita chabi bhari munimana bari, janaka dulari sukumari

Sundara sikmhasana tehi para asana, kota hutasana, dyutidhari
Sira chara biraje sasi sanga saje, nija-nija kaje karadhari

Sura siddha sujana hanahi nisana, caRe vimana samuda-i
barasahi bahuphula mangalamula, anukula siya guna ga-i

Dekhahi saba thaRe locana gaRhe, sukha baRhe ura adhika-i
Astuti muni karahi ananda bharahi, payana parahi harasa-i

Rshi narada a-e nama suna-e suni sukha pa-e nrpagyani
Sita asanama puranakama, saba sukha dhama guna khani

Siya sana munira-i vinaya suna-i, samaya suha-i mrdubani
Lalina tanu lijai carita sukijai, yaha sukha dijai nrparani

Suni munivara bani siya musakani, lila thani sukhada-i
Sovata janu jagi rovana lagi, nrpa baRa bhagi ura lai

Dampati anuragehu prema sapagehu tehi sana lagehu mana la-i
Astuti siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i

Astuti siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i
Astuti siya keri rama prem lateri, barani kuceri sirana-i

Doha:
Nija iccha makhabhumi te pragate bha-i siya aya
Charita ki-e pavana parama vardharana moda nikaya

Listen to Sri Janaki Ki Jai(Morning)