Shri Lakshminarayana Vandana Transliteration

lakshmi narayan stutiSakheti matva prasabham yaduktam,
He krsna! he yadava! he sakheti,
Ajanata mahimanam tavedam,
Maya pramadat pranayena vapi

Tvameva mata ca pita tvameva,
Tvameva bandhugca salcha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva,
Tvameva sarvam mama deva deva

Santakaram bhujaga-sayanam padmanabham suresam
Visvadharam gagana-sadrgam meghavarnam subhangam
Laksmi-kantam kamala-nayanam yogibhir-dhyana-gamyam
Vande visnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham

Acyutam kesavam ramanarayanam
Ksnam damodaram vasudevam harim
Sridharam madhavam gopika vallabham
Janaki nayakam ramacandram bhaje
Janaki nayakam ramacandram bhaje

Listen to Sri Lakshmi Narayana Vandana