Shri Rama Stuti Transliteration

sriram stutiShri avadhapuri nija dham kahiye, nikata saraju sri ganga hai
Dasaratha nandana asura bhanjana,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Sahita sita bhrata laksmana, dhanusadhari siyararn ji ha
citrakuta tapaloka kahiye,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Bhala tilaka bisala locana, ananda kari sitaramaji ha1
savari surata madhuri murati,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Lankapuri chana mahi jaryo, agyakari sri hanuman ji hai
ravana maryo vibhisana taryo,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

 

Asta siddhi nava nidhi ke data, bhakti mukti varadayakam
yoga dhyana svarupa sundara,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Brahma, sesa, mahesa, narada, koti athasi rsi muni devata
indradik sanakadi dhyave
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Ananta kala juga cari pragate, sapta dvipa nava khanda hai
adi anta madhya khoja dekhehu,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma haii

Chetana ho-i ksana mahi cete-u juga juga lila raci
siyaramaji karata siyaramaji dharata,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Shri ramaji astaka paRhata nisi-dina, ramaji dhama sidhavahi
sri gururam ananda avatar adbhuta,
Siyarama ji purana brahma hai, ragunatha ji purana brahma hai

Listen to Sri Rama Stuti