Shri Rudrastakam Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiNamamirsa misana-nirvanarupam
Vibhum vyapakam brahma-veda-svarupam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriham
Cidakasa makasa-vasam bhaje ham

Nirakara monkara-mulam turiyam
Girananagotita misam girisam
Karalam maha-kala-kalam krpalam
Gunagara samsara param nato ham

Tusaradri-sankasa-gauram gabhiram
Manobhuta-kotiprabha sri sariram
Sphuran mauli-kallolini-caru-ganga
Lasad-bhala-balendu kanthe bhujanga

Chalatkundalam bhru sunetram visalam
Prasanna-nanam nila-kantham dayalam
Mrgadhisa carmambaram mundamalam
Priyam shankaram sarvanatham bhajami

Pracandam prakrstam pragalbharn paresam
Akhandam ajam bhanukoti-prakasam
Trayah-sula-nirmulanam sula-panim
Bhaje ham bhavani-patim bhava-gamyam

Kalatitata-kalyana-kalpanta-kari
Sada sajjana-nanda-data purarih
Cidananda-sandoha-mohapahari
Prasida praslda prabho manmath arih

Na yavad umanatha-padaravindam
Bhajantiha loke pare va naranam
Na tavat-sukham santi-santapa-nagam
Praslda prabho sarva bhuta-dhivasam

Na janami yogam japam naiva pujam
Nato ham sada sarvada sambhu tubhyam
Jara janma-duhkhaughatata-pyamanam
Prabho pahi apan-namamisa sambho

Rudrastakam idam proktam viprena haratosaye
Ye pathanti nara bhaktya tesam sambhuh prasidati

Iti sri gosvami tulasidasa krtam rudrastakam sampurnam

Listen to Sri Rudrastakam