Shri Sitaram ji ki Stuti Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiShri Rama Chandra krpalu bhaju mana
Harana bhava bhaya darunam
Navakanja-locana, kanjamukha
Karakanja, pada, kanjarunam.

Kandarpa aganita amita chabi
Navanila-nirada sundaram;
Patapita manahu tarita ruchi shuchi
Naumijanaka-sutavaram.

Bhaju dinabandhu dinesa danava
Daityavamsa - nikandanam;
Raghunanda anandakanda kosalacanda
Sasaratha - nandanam.

Sira mukuta kundala tilaka caru
Udara anga vibhusanam
Ajanubhuja sara - capa - dhara
Sangrama jita kharadusanam.

Iti vadati tulasiidasa sankara
Shesha - muni mana ranjanam
Mama hrdaya kanja nivasa kuru
Kamadi khala - dala - ganjanam.

Jai janaka nandini jagata vandini
Jana anandini sri janaki
Raghubira nayana cakora candini
Shri vallabha priya prana ki.

Tava kanja pada makaranda sobhita
Jogi jana - mana ali ki-e
Kari pana ginata na ana hiya
Nirvana sukha anata hi-e.

Sukhkchani mangala jani jarajiya
Sharana mahi jo jah hai
Tava natha saba sukha satha kari
E-hi hatha rijhi bikata hai.

Brahmadi shiva sanakadi surapati
Adi nija mukha bhakhahi
Tava krpa nayana kataksa chitavasna
Divasa nisi abhilakhahi.

Tanupaya tumahl bihaya jaramati
Ana deva susevahl
Hata bhagya surataru tyaga
Kari anuraga reRahi sevahl.

Yaha asa raghuvara dasa ki
Sukharasi purana kiji-e
Nija carana kamala saneha
Janaka videhaja vara diji-e.

Maharaja kari karuna vilokahu
Dehu yaha vara manga hu
Jehi joni janamahu karmabasa taha
Rama pada anuraga hu.

Manu jahl race-u milihi so baru
Sahaja sundara savaro;
Karuna nidhana sujana silu
Sanehu janata ravaro.

E-hi bhamti gauri asisa suni siya
Sahita hiya harasi ali;
Tulasi bhavanihi puji puni puni
Mudita mana mandira cali.

Jani gauri anukula
Siya hiya harasu na jahi kahi
Manjula manlgala mula
Bama anga pharakana lage.

Siyavara ramacandra ki jaya

Listen to Sri Sita Ram Ji Ki Stuti