Shri Shivapanchakshara Stotram Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiNagendra-haraya trilochanaya
Bhasmanga-ragaya mahesvaraya
Nityaya suddhaya digambaraya
Tasmai "na"-karaya namah shivaya

Mandakini-salila-chandana-charchitaya
Nandishvara-pramatha-natha-maheshvaraya
Mandara-pushpa-bahu-pushpa-supujitaya
Tasmai "ma" karaya namah shivaya

Shivaya gauri-vadanabja-vrnda
Suryaya dakshadhvara-nasakaya
Shri nila-kanthaya vrsa-dhvajaya
Tasmai "shi" karaya namah shivaya

Vasishtha-kumbhobhdava-gautamarya
Munindra-devarchita-sekharaya
Chandrarka-vaishvanara-locanaya
Tasmai "va" karaya namah shivaya

Yaksha-svarupaya jatadharaya
Pinaka-hastaya sanatanaya
Divyaya devaya digambaraya
Tasmai "ya" karaya namah shivaya

Panchaksharam idam punyam yah pathet-chiva-sannidhau
Shiva-loka-mavapnoti sivena saha modate

Listen to Shivapanchakshara Stotram